V MDI bomo

* Povezali nevladne organizacije, ki se ukvarjajo z DI ali izvajajo storitve v skupnosti za gibalno, senzorno in intelektualno ovirane uporabnike in uporabnike, ki imajo težave v duševnem zdravju ter potrebujejo pomoč - podporne storitve za neodvisno, polnopravno življenje v skupnosti;

* Pripravili analizo stanja z namenom ugotavljanja potenciala NVO za nove storitve in hkrati za prenos javnih funkcij na vsebinskem področju socialnega varstva na NVO (proces DI);

* Oblikovali strategijo razvoja mreže NVO za DI;

* Sooblikovali strategijo razvoja procesa deinstitucionalizacije, po meri uporabnikov in nevladnih organizacij;

* Pripravili pobude za zakonodajne spremembe in finančne preusmeritve v razvoj storitev v skupnosti;

* Krepili znanja nevladnih organizacij na področju izvajanja deinstitucionalizacije;

* Nudili pomoč nevladnim organizacijam pri uvajanju in izvajanju podpornih storitev za neodvisno in polnopravno življenje posameznikov.