Kaj je MDI

Mreža za deinstitucionalizacijo (MDI) je mreža organizacij s področja socialnega varstva, ki izvajajo storitve v skupnosti ali jih načrtujejo in so jim storitve v skupnosti ena glavnih usmeritev, interesov in ciljev.

So zagovornice deinstitucionalizacije (DI), ki je politični in družbeni proces, ki omogoča prehod iz institucionalnega varstva in drugih podobnih oblik nastanitev v življenje v skupnosti. DI je dosegljiva takrat, ko ima oseba, ki živi v instituciji možnost, da postane polnopraven državljan in prevzame nadzor nad svojim življenjem.

Veliko posameznikov, ki so senzorno, gibalno, intelektualno ovirani ali imajo težave v duševnem zdravju, je namreč zaradi pomanjkanja storitev v skupnosti, prisiljenih živeti v institucijah, kjer so jim kratene osnovne človekove pravice o svobodni izbiri kraja bivanja, načina življenja, sobivanja z družino in prijatelji, odvzeta jim je moč odločanja.

Institucionalno varstvo in segregirano življenje posameznikov vključenih v različne oblike institucij predstavlja kršitev človekovih pravic! To je družbeni problem, ki so ga prepoznali tako Združeni narodi, Evropska skupnost kot tudi Slovenija.

 

Mednarodne zaveze za DI:

1. 19. člen Konvencije o pravicah invalidov

2. 26. člen Listine evropske unije o temeljnih pravicah (UL EU 2010/C, 83/02)

3. Strategija Evropa 2020

4. Evropska Strategija za hendikepirane 2010-2020

5. Uredba o Evropskem socialnem skladu (Uredba št. 1304/2013), 8. člen govori o pospešenem prehodu od institucionalne oskrbe k storitvam v skupnosti

Nacionalne zaveze za DI:

1. Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva (2013-2020, 2. cilj)

2. Strategija o socialnem varstvu

3. Akcijski program za invalide (2014-2021, 2. cilj)

4. Predlog ukrepov s Posveta o prehodu iz institucionalnih oblik oskrbe v skupnostne oblike oskrbe v Republiki Sloveniji, ki ga je MDDSZEM organiziralo na Brdu 6.maja 2014