Namen in cilji

* Želimo postati enakovreden sogovornik v procesu oblikovanja politik, ukrepov in sistemskih rešitev na področju deinstitucionalizacije in hkrati odpirati nove možnosti za razvoj storitev v skupnosti, ki morajo vzporedno slediti procesom DI.

* Interaktivno in dopolnjujoče bomo prispevali k oblikovanju kakovostnih in trajnostno naravnanih javnih politik ter inovativnih storitev. Združevali bomo rešitve, znanja in izkušnje ter s tem krepili svojo usposobljenost in vlogo v družbi.

* Cilj MDI je združiti NVO, ki se ukvarjajo z DI, izboljšati njihov položaj v procesih DI, okrepiti njihove vire in znanja ter povečati njihovo vlogo in vpliv na sam razvoj DI!

* Povezani med seboj bomo močnejši za skupen boj proti diskriminaciji in neenakopravnosti! Različnost organizacij, naših uporabnikov in izkušenj bo vodila do oblikovanja kakovostnih storitev v skupnosti, ki bodo zadovoljevale potrebe najširšega kroga uporabnikov (tako senzorno, gibalno in intelektualno oviranih kot tudi uporabnikov s težavami v duševnem zdravju).

* S projektom MDI želimo odgovoriti na izzive DI in odpreti nove možnosti za razvoj storitev v skupnosti!

* Želimo prispevati k boljšemu delovanju NVO, k zagotovitvi boljših pogojev za delovanje in posledično uspešnejšemu in učinkovitejšemu izvajanju storitev v skupnosti, prenosu le teh na NVO ter uresničitvi DI! Predvsem pa se bomo s skupnimi močmi trudili, da se institucionalne prakse in metode dela ne prenesejo v storitve v skupnosti.

* Hendikepiranim posameznikom želimo kakovostno vključenost v vsakdanje življenje, enakost možnosti in odpravo dolgoletne diskriminacije!