• za-MDI.si
  • Novice
  • Vabljeni, da se pridružite soustvarjanju Mreže za deinstitucionalizacijo (MDI)!

Vabljeni, da se pridružite soustvarjanju Mreže za deinstitucionalizacijo (MDI)!

od MDI.si (0 komentarjev)

YHD - Društvo za teorijo in kulturo hendikepa želi skupaj z vami vzpostaviti Mrežo za deinstitucionalizacijo (MDI) na področju NVO, ki bi na podlagi politik in skupnih ciljev prinesla sistemske rešitve v procesu deinstitucionalizacije (DI) v Sloveniji. 

Mreža za deinstitucionalizacijo je projekt, ki ga v okviru Javnega razpisa za spodbujanje razvoja nevladnih organizacij in civilnega dialoga za obdobje 2014-2015 sofinancira Ministrstvo za javno upravo (v okviru Sklopa 3: Sofinanciranje projektov vsebinskih mrež NVO na nacionalni ravni). 

Ocenjujemo namreč, da je v Sloveniji DI ena izmed prioritet na področju socialnega varstva, saj gre za krepitev in razvoj storitev v skupnosti za osebe, ki potrebujejo pomoč in podporo v vsakodnevnem življenju. Predstavlja tudi enega izmed pomembnejših ciljev »Resolucije o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013 do 2020«.

DI je politični in družbeni proces, ki omogoča prehod iz institucionalnega varstva in drugih podobnih oblik nastanitev v življenje v skupnosti. DI je dosegljiva takrat, ko ima oseba, ki živi v instituciji možnost, da postane polnopraven državljan in prevzame nadzor nad svojim življenjem. DI in neodvisno življenje za različne skupine, ki so sedaj nastanjene v socialno-varstvenih, vzgojno-izobraževalnih in drugih “posebnih” institucijah, mora postati osrednja težnja in politična usmeritev države. Zato je potrebno krepiti razumevanje in osveščanje samega pojma DI ter hkrati razvoja, širitve in krepitve mreže različnih storitev v skupnosti. Gre pravzaprav zgolj za zagotavljanje enakih možnosti, priznavanja in spoštovanja človekovih pravic. Segregacija posameznikov v institucijah že sama po sebi predstavlja kršitev človekovih pravic. Zahteve po tem izhajajo tudi iz načel in zavez Konvencije ZN o pravicah invalidov ter drugih mednarodno zavezujočih dokumentov. 

NVO smo na tem področju že nekaj let brez skupnih strateških usmeritev in hkrati zelo raznolike ter nepovezane. Prav tako tudi država nima vizije glede procesa DI, ki je prav zaradi vse pogostejših opozoril in tudi namenskih finančnih sredstev s strani EU praktično nujen.

V prvi fazi je naš namen omrežiti organizacije, ki se ukvarjajo z DI, ali izvajajo storitve v skupnosti za gibalno, senzorno in intelektualno ovirane uporabnike in uporabnike, ki imajo težave v duševnem zdravju ter potrebujejo pomoč – podporne storitve za neodvisno, polnopravno življenje v skupnosti.

Znotraj mreže želimo izdelati strategijo razvoja mreže NVO s področja DI, izvesti analizo stanja ter okrepiti NVO na tem področju. Mreža za DI bo tako postala enakovredna partnerka z oblikovalci politik na nacionalnem nivoju pri izdelavi strategij in konkretnih predlogov za sistemske rešitve ter vzporedno s tem tudi pobudami po zakonodajnih spremembah in finančnih preusmeritvah v individualno financiranje. Namenska sredstva morajo slediti uporabnikom, torej morajo biti preusmerjena v razvoj storitev v skupnosti. Le tako bodo lahko sredstva učinkovita in skladno s svojim namenom porabljena, v podporo uporabnikom, v spoštovanju njihovega dostojanstva in človekovih pravic in ne v omejevanje njihove svobode, brez možnosti izbire.

Predvsem v luči Mednarodne konference o deinstitucionalizaciji prevzemamo pobudo za vzpostavitev vsebinske mreže na področju NVO. V Sloveniji se že več kot desetletje ve za zahteve politik EU, ki terja s strani naše države krepitev procesa DI, a se kljub temu še naprej sistemsko in sistematično favorizira obnavljanje in preurejanje obstoječih institucij ter gradnjo novih. Vse to največkrat brez pravih konceptov, zgolj po nekakšni inerciji in na pobudo različnih strokovnih lobijev, ki se na ta način krepijo. Nemalokrat tudi na pobudo svojcev, ki vidijo v instituciji rešitev svojih vsakodnevnih stisk zaradi pomanjkanja in odsotnosti kakršne koli storitve v skupnosti.

NVO nosimo veliko breme in odgovornost pri nudenju storitev v skupnosti, ki pa na nivoju države, po našem mnenju, niso zadostno vrednotene in cenjene. Zakonodaja in financiranje na tem področju prav tako ne sledi ideji DI. Vse prevečkrat so naše dejavnosti in storitve ogrožene ter v negotovosti prav zaradi neustreznega položaja, ki nam ga država namenja.

Vabimo vas na predstavitev Mreže za deinstitucionalizacijo (MDI), ki bo v petek 14.11.2014  ob 11 uri, v sejni sobi CNVOS, Povšetova 37, Ljubljana.

Sedaj je že skrajni čas, da s skupnimi močmi začnemo premikati stvari v smeri deinstitucionalizacije. V upanju, da se nam pri tem angažmaju pridružite, vas lepo pozdravljamo.

Nazaj